•    اتوماسیون پروژه های صنعتی
•    طراحی و اجرای سیستمهای کنترل
•    مشاوره ، خرید و نصب تجهیزات ابزار دقیق
•    خدمات کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق
•    تله متری