پکیج های فرآیندی که این شرکت توان طراحی و ساخت آنها  را دارد به شرح ذیل می باشند:

•    پکیج تزریق مواد شیمیائی
•    پکیج تصفیه پساب های صنعتی
•    ایستگاه پمپاژ سیالات
•    پکیج پمپ های آتشنشانی
•    پکیج ذخیره سازی نیتروژن
•    جداکننده های دو و سه فازی
•    دستگاه ارسال و دریافت توپک
•    انواع ظروف تصفیه و خالص سازی ترکیبات نفتی و گازها
•    مخازن تحت فشار و ذخیره مواد نفتی
•    پکیج هوازدا (Deaerator)